Przejdź do stopki

Wojewódzka Rada Programowa

Treść

 

Wojewódzka Rada Programowa Ochotniczych Hufców Pracy  (WRP OHP)

 Wojewódzka Rada Programowa OHP jest organem opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności ustawowej oraz promocji Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa małopolskiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych,  instytucji rynku pracy, pracodawców oraz partnerów społecznych działający na rzecz zatrudnienia i przeciwdziałania marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu młodzieży, przedstawiciele podmiotów realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania  na  terenie województwa oraz przedstawiciele wojewódzkiej komendy Ochotniczych Hufców Pracy.  Wojewódzka Rada Programowa OHP stanowi  forum nawiązywania współpracy Ochotniczych  Hufców  Pracy z partnerami zewnętrznymi  w zakresie  wspólnych  działań  na  rzecz  młodzieży  zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnej do 25 roku życia, jak również inicjowania działań przeciwdziałania marginalizacji młodzieży oraz realizacji procesu jej kształcenia i wychowania.