http://www.bip.gov.pl
  www.malopolska.ohp.pl
Informacje
Dokumentacja
Kontrole
Struktura organizacyjna
Działalność
Zamówienia publiczne
Oferty pracy w MWK OHP
Wojewódzka Rada Programowa
Narzędzia
Statystyki
Rządowy Program Antykorupcyjny


 
Strona 
 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy, Rozwoju i Technologii.

Biuletyn Informacji Publicznej
Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy 
Ochotniczych Hufców Pracy


ul. Al. Słowackiego 44, 30-018 Kraków,
tel./fax. 12 633-07-06 ,

REGON: 001036827, NIP: 677-20-26-296
e-mail:
malopolska@ohp.pl
strona:
www.malopolska.ohp.pl


 Wojewódzki Komendant MWK OHP w Krakowie:

Jakub Dziedzic 
 

Z-cy Komendanta MWK OHP w Krakowie:

Bożena Rążewska

Jolanta Król

 

Serwis ten stanowi realizację następujących przepisów:

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z dnia 8 X 2001 r.)

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), które utraciło moc z dniem 21 stycznia 2007 r. na podstawie art. 63 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).

 

 

 
   
 


www.malopolska.ohp.pl - STRONA GŁÓWNA Interaktywna Polska